SEMINARIO DE AIKIDO Lima 2007
Masatake Fujita Shihan-8vo DAN. HOMBU DOJO-TOKYO

SEMINARIO Lima 2007

 

SENSEI FUJITA EN CUZCO

 

SENSEI FUJITA EN MACCHU PICCHU

 

SENSEI FUJITA EN LIMA - 13 MARZO

 

SENSEI FUJITA EN LIMA - 14 MARZO

 

SENSEI FUJITA EN LIMA - 17 MARZO

 

SENSEI FUJITA EN LIMA - 18 MARZO

VIDEOS

SEMINARIO DE AIKIDO Lima 2007
Fujita Shihan-8vo DAN