Shihan Reishin Kawai
SEMINARIO DE AIKIDO - LIMA 2007

  • Galería: Seminario Waki Dojo 24/09/07
  • Galería: Seminario Waki Dojo 25/09/07
  • Galería: Seminario Shinjutsu Dojo
  • Galería: Seminario Colegio Euroamericano
  • Galería: Seminario Cinturones Negros 26/09/07
  • Galería: Sensei Kawai en Lima
  • Videos

 

SEMINARIO WAKI DOJO
24/09/07

SEMINARIO WAKI DOJO
25/09/07

SEMINARIO SHINJUTSU DOJO

SEMINARIO COLEGIO EUROAMERICANO

SEMINARIO CINTURONES NEGROS - WAKI DOJO
VIDEO

SENSEI KAWAI EN LIMA